Voorwaarden linkplaatsing

Betrekking tot inhoud
Samson Dienstverlening heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van de adverteerder/gebruiker. Samson Dienstverlening behoudt zich het recht voor om adverteerders/gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de door Samson Dienstverlening aangeboden websites of geplaatste artikelen te verwijderen en/of wijzigen  indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de belangen en/of welbehagen van andere adverteerders/gebruikers de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden . Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Samson Dienstverlening om rechtsmaatregelen te nemen en/of  de desbetreffende artikelen/links te verwijderen of naar eigen inzicht en belang aan te passen of delen aan toe te voegen.

De informatie die door Samson Dienstverlening zelf op adverterende websites is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is Samson Dienstverlening niet aansprakelijk voor daarin opgetreden van onjuistheden of onvolledigheden. Samson Dienstverlening is niet aansprakelijk voor indirecte en/of directe schade (op welke wijze ook) aan adverteerders /gebruikers door gebruik van de door ons aangeboden websites.

Verantwoording voor de geplaatste artikelen/links
De adverteerder/gebruiker  is ten alle tijde verantwoordelijk (op welke wijze ook), voor de inhoud van een geplaatst artikel en/of doorverwijzing (hyperlink of ander contactpunt). Samson Dienstverlening behoud zich het recht voor om de desbetreffende artikelen/links  te verwijderen of naar eigen inzicht aan te passen.  Samson Dienstverlening behoud zich het recht voor om de door de adverteerder/gebruiker artikelen te voorzien van naam en IP-adres van de adverteerder/gebruiker.

Rechten
Het is niet toegestaan om afbeeldingen, gekopieerde teksten, scripts, zoekmachine manipulerende teksten en/of trucks te plaatsen op de door Samson Dienstverlening aangeboden websites.

Betrekking tot promotie
Onze promoties kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten (zoals logo, foto’s, video etc. Samson Dienstverlening kan uw materiaal technisch en/of tekstueel dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Link/artikel/website aantallen
Opname van artikelen is van onbepaalde duur en kunnen geen garantie geven dat alle door ons aangeboden kanalen uw advertenties/content zullen opnemen. De link/artikel aantallen kunnen in de loop der tijden afwijken van het link/artikel aantal dat aanvankelijk werd geplaatst op het moment van aanbod. Het door ons aangeboden en/of actieve  aantal websites is onbepaald. Het aantal door ons aangeboden en/of actieve websites wisselt; er komen sites bij en er vallen websites af. Samson Dienstverlening behoud zich het recht voor om de aangeboden websites ten alle tijde  te verkopen en/of over te doen aan derden.

Page rank
De Google page rank (en andere ranks) van de aangeboden websites kan afwijken van de page rank die de desbetreffende website had op het moment van aanbieden door  Samson Dienstverlening en/of plaatsing van uw artikel.  Samson Dienstverlening is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de page rank (en andere ranks) van een aangeboden website(s) en/of de website(s) van de adverteerder/gebruiker .

Overmacht, storingen en positionering in zoekmachines
Samson Dienstverlening is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor posities in zoekmachines (of andere lijsten) van adverteerders/gebruikers. Bij storingen op internet, werkzaamheden aan de server of andere redenen waardoor de websites  (tijdelijk of permanent) niet actief zouden zijn, wordt geen restitutie aan de adverteerder/gebruiker verleend.

Activering
Plaatsing van de artikelen/links geschiedt in principe direct na uw plaatsing. Samson Dienstverlening is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor opname van de artikelen/links in zoekmachines of andere directory’s en/of lijsten etc.

Een artikel wijzigen of verwijderen
Er worden kosten door Samson Dienstverlening aan de adverteerder /gebruiker in rekening gebracht wanneer deze een of meerdere artikelen wilt laten verwijderen. De kosten voor het verwijderen  is minimaal € €3,50 per geplaatst artikel.  Er worden op geen enkele wijze wijzigingen aan door de adverteerder/gebruiker geplaatste artikelen doorgevoerd door Samson Dienstverlening. De adverteerder /gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een geplaatst artikel/link/verwijzing – op welke wijze ook.

Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Samson Dienstverlening en de adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank/rechter.